Koppeling theorie & praktijk

koppeling theorie & praktijk

De presentatie structuur is een drieluik of een meer-luik. De leerlingen kunnen op deze manier een expositie maken waarbij ze laten zien dat hun eigen ervaring verbonden is aan de theorie en praktijk.

Deel 1:

Geschreven tekst over een eigen ervaring, een belevenis zoals je hem herinnert. In het vierkant komt een illustratie bij het verhaal. De werkwijze om deel 1 tot stand te brengen biedt gelegenheid om in te gaan op spelling, grammatica en tekstopbouw en is gebaseerd op de werkvormen uit de taalvorming (Literatuur….) Bij het maken van een beeld/illustratie bij de tekst ontwikkelt de maker zich op het gebied van emotie en vindt een aansluiting bij de cognitieve ordening en verwerking van een gebeurtenis op tekstueel niveau. Het maken van een beeltenis daagt uit tot een hertaling van een gebeurtenis op een integratieve manier. Dit biedt een kans voor wat nu heet holistische ontwikkeling.

Deel 2:

Vragen die de deelnemers individueel of in groepjes gaan beantwoorden in hun eigen woorden. Deze vragen hebben tot doel bestaande kennis over een thema (bijvoorbeeld: conflicthantering strategieën/ historische kennis over een conflict in de geschiedenis) bij de verschillende deelnemers op te wekken en te laten concretiseren in woorden. Er kan eventueel gekozen worden ????
Op basis van de antwoorden en het proces dat de docent observeert tijdens het werken aan deze opdracht kan hij bepalen op welk niveau hij extra kennis over het onderwerp kan gaan aanbieden. Een voorbeeld van een verdieping kan zijn het kijken naar een documentaire over een gerelateerd onderwerp met een aansluitende discussie. Hierbij kan worden gewerkt in groepen. Deze groepen kunnen als opdracht krijgen een stellingname in te nemen inzake het conflict en deze te gaan verdedigen op basis van feitenkennis en andere meer subjectieve argumenten.

Deel 3:

In dit deel worden de eigen ervaring uit deel 1 en de activering en uitbreiding van kennis uit deel 2 in zekere zin getoetst door het geven van een opdracht in de vorm van een essay of onderzoek met verslag. Deze verslagen en/of essays kunnen de deelnemers/leerlingen aan de groep voordragen waaruit weer een nieuwe dynamiek kan voortkomen. Ook kunnen ze zo een nieuwe onderzoeksvraag leren formuleren. Hierdoor wordt de samenhang tussen verschillende aspecten van de samenleving meer zichtbaar. Deze kennis kan leiden tot een actievere rol van de deelnemers aan die samenleving. Een vervolgopdracht kan ook zijn om na te gaan op welke manier een onderzocht onderwerp in het hier en nu een rol kan spelen en hoe de leerlingen in de praktijk daarmee aan de slag kunnen.

De drieluiken zijn goed expositie materiaal. Ze kunnen een plek krijgen in de school of op een gemeentehuis of een andere plek in de openbare ruimte. Op die manier leidt het werk van de leerlingen/deelnemers tot een dialoog in de samenleving. Voor de leerlingen/deelnemers is het goed te ervaren wat de reacties kunnen zijn op geëxposeerd werk.